(195) Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Liên kết đào tạo

0
752


Quy chế TTLKDT
I). Chức năng
Trung tâm Liên kết đào tạo là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 65/QĐ-CĐCĐ ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Chịu sự quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng về chiến lược phát triển và hoạt động của Trung tâm.
1. Giúp Hiệu trưởng trong việc định hướng, phát triển ngành nghề đào tạo, kế hoạch đào tạo, tư vấn tuyển sinh (chính quy và liên kết);
2. Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hợp tác liên kết đào tạo ngắn hạn đối với các đối tác trong và ngoài khu vực dựa trên kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;
3. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các Khoa tham mưu Hiệu trưởng khảo sát và xây dựng chương trình đào tạo các lớp ngắn hạn đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.
II). Nhiệm vụ
1. Chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác và liên kết với các đối tác trong và ngoài tỉnh để phát triển Trung tâm, tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ dân trí cho cộng đồng;
2. Tham mưu Lãnh đạo Trường thực hiện nhiệm vụ làm đầu mối liên kết với các học viện, trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo, các cơ quan trong và ngoài tỉnh tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo yêu cầu của cộng đồng, phối hợp quản lý các khóa bồi dưỡng ngắn hạn theo đúng quy định. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, viên chức ở địa phương;
3. Khảo sát, nghiên cứu, dự báo về nhu cầu nhân lực của địa phương và các tổ chức kinh tế, xã hội, nhu cầu học tập của cộng đồng; đề xuất các phương án, thiết lập các chương trình, hình thức đào tạo phù hợp đáp ứng nhu cầu người học;
4. Thực hiện và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường cấp phát, quản lý văn bằng, quản lý hệ vừa làm vừa học, chứng chỉ các lớp liên kết, quản lý các lớp liên kết đào tạo;
5. Tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo;
6. Thực hiện tư vấn tuyển sinh chính quy và liên kết;
7. Phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học mở các lớp ngắn hạn đáp ứng nhu cầu học tập tại địa phương;
8. Quản lý và sử dụng hiệu quả lao động, tài sản được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật hiện hành;
9. Phối hợp chặt chẽ với phòng Đào tạo trong việc tham mưu Lãnh đạo trường thực hiện các thủ tục trình các cơ quan chức năng trong việc xin các chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm;
10. Làm đầu mối phối hợp với Viện phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phân viện;
11. Quản lý viên chức của Trung tâm theo quy định;
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

https://drive.google.com/file/d/1YpNX6ZUCecEEnM7cO3KkXNODB47iWeP0/view?usp=sharing