Nhân sự Khoa Chính trị – Luật

0
564
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh nghề nghiệp Chức vụ Trình độ
Nam Nữ Chuyên môn Lý luận chính trị
1 Trang Bảo Thanh 1986 Giảng viên Phó Trưởng khoa ThS. QLHC Công
(1) Bộ môn Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng HCM
1 Trần Thị Biên Thùy 1985 Giảng viên Trưởng Bộ môn ThS. Triết học
2 Trần Thị Cẩm Tú 1987 Giáo viên ThS. Lịch sử ĐCSVN
(2) Bộ môn Luật – Hành chính
1 Ngô Hồng Chương 1984 Giảng viên Trưởng Bộ môn ThS. Luật Kinh tế
2 Trần Quốc Khánh 1986 Giảng viên ThS. Luật Kinh tế

Bình luận bài viết