Nhân sự Khoa KT-CN

0
530
STT
Họ và tên
Năm sinh
Chức danh 
Chức vụ
Trình độ
Ghi chú
Nam
Nữ
Chuyên môn
Lý luận chính trị
i Trương Ngọc Phụng 1976 Giảng viên P.Trưởng khoa ThS. Khoa học máy tính Cao cấp
(1) BỘ MÔN Tin học
1 Vũ Thị Thúy Vi 1977 Giảng viên Trưởng Bộ môn ThS. CNTT
2 Lý Quý Niệm  1978 Giảng viên  P.Trưởng Bộ môn ThS. CNTT
3 Trương Ngọc Phụng  1976 Giảng viên ThS. KHMT
4 Lê Hoàng Oanh 1985 Giảng viên ThS. CNTT Trung cấp
5 Lý Kim Thó 1985 Giảng viên ThS. Đại số LTS
6 Mã Trường Thành 1989 Giảng viên BT Đoàn Trường  ThS. HTTT  NCS
7 Nguyễn Ngọc Hưng 1972 Giảng viên  ThS. HTTT   Cao cấp *GVKC
8 Trần Văn Trí 1966 Giáo viên GĐ TT NN – TH  CN. SP Toán   Cao cấp *GVKC
9 Nguyễn Trần Hoàng Vũ 1984 Giảng viên P.TP TC-HC-TH ThS. HT điện   Cao cấp *GVKC
10 Trần Hoàng Uy 1982 Giảng viên PGĐ TT LKĐT   THS. Vật lý   Trung cấp *GVKC
11 Lê Đình Cao 1971 Giảng viên Phòng KT&ĐBCL   Kỹ sư Tin học *GVKC
12 Trần Minh Thạnh 1981 Giảng viên Phòng TC-HC-TH   ThS. CNTT *GVKC
13 Trang Minh Trung 1974 Giáo viên Phòng QLKH-HTQT   Kỹ sư Tin học *GVKC
14 Ngô Minh Dĩ 1985 Giảng viên Phòng TC-HC-TH CN. SP Lý – Tin *GVKC

*GVKC: Giảng viên kiêm chức

Bình luận bài viết