Thông tin Trường

0
2646

Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Sóc Trăng được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường CĐCĐ Sóc Trăng là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ quản trực tiếp là UBND tỉnh Sóc Trăng.

Đến ngày 06 tháng 9 năm 2019 Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Quyêt định số 1251/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Sóc Trăng, Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng, Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và lấy tên là Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng và bắt đầu đi vào hoạt động cho đến nay.

Trải qua hơn 14 năm xây dựng và phát triển, với nhiều thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy do chủ trương sáp nhập các trường theo Đề án của cơ quan chủ quản (Đề án số 07/ĐA-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng). Đến nay, trường CĐCĐ Sóc Trăng đã dần hoàn thiện về cơ cấu bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và là đơn vị có lực lượng trí thức có trình độ cao trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, sau sáp nhập cơ sở vật chất về cơ bản đã đáp ứng khá tốt nhu cầu quản lý, giảng dạy, học tập và phục vụ tại trường.

Sứ mệnh: “Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có đạo đức, tri thức và kỹ năng nghề nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội – nhân văn, sư phạm, y tế, văn hóa – nghệ thuật; tổ chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu cộng đồng; hợp tác chặt chẽ với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở hoạt động trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa – nghệ thuật trong nước và ngoài nước giới thiệu việc làm, đào tạo, bồi dưỡng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Tầm nhìn: “Đến năm 2025, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm, chất lượng cao trên địa bàn và khu vực; triển khai đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; là nơi cung cấp điều kiện, môi trường học tập tốt nhất cho người học nhằm đảm bảo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng tốt cho địa phương, khu vực và hướng đến Châu Á”.

Chính sách chất lượng đến năm 2025: Lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng cam kết xây dựng và cùng hướng theo thực hiện Chính sách chất lượng:

 “Vì cộng đồng – phục vụ cộng đồng”

Để thực hiện chính sách trên, tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của Nhà trường cam kết:

 1. Xây dựng văn hóa riêng cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;
 2. Đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp, đào tạo theo đặt hàng, đảm bảo giải quyết việc làm trong và ngoài nước cho học sinh – sinh viên tốt nghiệp tại trường;
 3. Thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, giáo trình, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng các nhu cầu và mong đợi của đơn vị sử dụng lao động;
 4. Đảm bảo để người học sau khi tốt nghiệp có ý thức nghề nghiệp, chuyên môn kỹ năng tốt có thể làm việc được ngay; tự tạo việc làm hoặc học tiếp tục ở bậc cao hơn, đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế;
 5. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, giảng viên, giáo viên có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quản lý và giảng dạy giáo dục nghề nghiệp;
 6. Mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng để tạo điều kiện và cơ hội việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp;

Hoàn thiện các tiêu chí trường đạt tiêu chuẩn về kiểm định, được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp kiểm định và công nhận chất lượng.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020-2021

 1. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo của Trường nhất là các chương trình đào tạo 04 ngành/nghề trọng điểm vừa được phê duyệt (Điều dưỡng, Hộ sinh, Công nghệ thông tin và Du lịch sinh thái);
 2. Tuyển sinh các ngành/nghề cao đẳng, trung cấp, các chương trình đào tạo thường xuyên đạt từ 90% chỉ tiêu trở lên;
 3. Tỉ lệ tốt nghiệp: 90% đối với hệ cao đẳng và hệ trung cấp;
 4. Tỉ lệ học sinh, sinh viên xuất sắc: 5% đối với hệ cao đẳng và trung cấp;
 5. Tỉ lệ học sinh, sinh viên giỏi: 8% đối với hệ cao đẳng và trung cấp;
 6. Tỉ lệ học sinh, sinh viên khá: 25% – 30% đối với hệ cao đẳng và trung cấp;
 7. Tỉ lệ học sinh, sinh viên trung bình: 30% – 40% đối với hệ cao đẳng và trung cấp;
 8. Tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định đưa vào sử dụng 20% – 25% giáo trình thuộc chương trình đào tạo, nâng tỉ lệ giáo trình được biên soạn, lựa chọn lên 70%; 100% giảng viên lên lớp đều có hồ sơ, sổ sách theo quy định; 100% giảng viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy;
 9. Có từ 05 – 07 đề tài, 10 sáng kiến/giải pháp quản lý cấp Trường;
 10. Có ít nhất 01 đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh;
 11. Tổ chức ít nhất 01 hội thảo chuyên đề về nghiên cứu khoa học; 01 hội thảo chuyên đề về quản lý đào tạo.