Lãnh đạo trường

0
1102

Họ và tên: Nguyễn Văn Triều
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng (Phụ trách)
Điện thoại: 0989.004.981 Email:nvtrieu@stcc.edu.vn

Phụ trách công tác:
1. Phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.
2. Trực tiếp chỉ đạo kế hoạch phát triển toàn Trường, quyết định chương trình, giáo trình, kế hoạch đào tạo; công tác tổ chức, cán bộ, phát triển cán bộ giảng viên, liên kết đào tạo; chỉ đạo việc thực hiện xây dựng và phát triển chương trình; chủ tài khoản của Trường.
3. Chỉ đạo trực tiếp phòng: Đào tạo, Kế hoạch tài chính, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Trung tâm Liên kết đào tạo.
4. Tham mưu với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của Trường.
5. Giải quyết các ý kiến, đề nghị, kiến nghị của viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên trong Trường theo đúng quy định.

Họ và tên: Nguyễn Văn Tâm
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 0972.220.766 Email: nvtam@stcc.edu.vn

Phụ trách công tác:
1. Điều hành, quản lý công tác đối ngoại, khoa học và hợp tác quốc tế; công tác giảng dạy của các khoa, bộ môn; thực hiện việc chuyển giao công nghệ.
2. Có quyền giải quyết công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách; dự các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường của các phòng, khoa, ban, trung tâm được phân công phụ trách; xin ý kiến người phụ trách, điều hành hoạt động của Trường giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn chưa được quy định trước đó.
3. Chỉ đạo trực tiếp Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế; các khoa: Cơ bản, Nông nghiệp, Kỹ thuật – Công nghệ, Kinh tế, Chính trị – Luật; các trung tâm: Ngoại ngữ – Tin học, Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ.

Họ và tên: Lê Văn Lửa
Học hàm, học vị: Cử nhân
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Điện thoại: 0903.971.657 Email: lvlua@stcc.edu.vn

Phụ trách công tác:
1. Theo dõi và điều hành công tác tổ chức, hành chính, tổng hợp, quản trị, thiết bị; thi đua, khen thưởng, nâng bậc lương, pháp chế. Chỉ đạo việc thực hiện nề nếp học tập, công tác quản lý, đánh giá học sinh, sinh viên; công tác thanh tra các hoạt động của toàn Trường.
2. Có quyền giải quyết công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách; dự các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường của các phòng, khoa, ban, trung tâm được phân công phụ trách; xin ý kiến người phụ trách, điều hành hoạt động của Trường giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn chưa được quy định trước đó.
3. Chỉ đạo trực tiếp phòng: Tổ chức – hành chính – Quản trị, Công tác học sinh, sinh viên, Thanh tra.
4. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan.

Bình luận bài viết

Please enter your comment!
Please enter your name here