Nhân sự Phòng Thanh Tra

0
463

Tổ chức nhân sự

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh nghề nghiệp Chức vụ Trình độ Ghi chú
Nam Nữ Chuyên môn Lý luận chính trị
1 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1982 Chuyên viên Trưởng phòng ThS. Văn hóa học Cao cấp*
2 Nguyễn Thị Lệ Trinh 1992 CN. Luật
Đang học

 

Bình luận bài viết