Nhân sự Phòng Đào tạo

0
270
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh nghề nghiệp Chức vụ Trình độ Ghi chú
Nam Nữ Chuyên môn Lý luận chính trị
   Lãnh đạo phòng
1  Nguyễn Khánh Hùng 1979 Giảng viên  Trưởng phòng  ThS. SD BV TNMT Cao cấp
2  Nguyễn Phương Linh 1982  Giảng viên  P. Trưởng phòng  ThS. PTNT Trung cấp
3 Ngô Xuân Nam 1982 Giảng viên P. Trưởng phòng ThS. Toán Giải tích Trung cấp
   (1) Tổ Tuyển sinh
3  Mã Tú Châu 1981  Giảng viên  Tổ trưởng  ThS. Văn hóa học Trung cấp
   (2) Tổ Quản lý đào tạo
4  Phạm Đô Tuyền 1988  Giảng viên  Tổ phó  CH KTNN
5  Nguyễn Thị Huyền Trân 1977  ĐH Luật
   (3) Tổ Quản lý đào tạo liên kết
6  Huỳnh Thị Hồng Đào 1985  Giảng viên  Tổ phó  ThS. PTNT Trung cấp
7  Dương Hoàng Long 1984  Giảng viên  Tổ phó  CH KTNN
* Đang học

Bình luận bài viết