Nhân sự Khoa Kinh tế

0
450

Tổ chức nhân sự

STT Họ và tên Năm sinh Chức danh nghề nghiệp Chức vụ Trình độ Ghi chú
Nam Nữ Chuyên môn Lý luận chính trị
1 Võ Thanh Sang 1976 Giảng viên Trưởng khoa ThS. QTKD NCS*
(1) BỘ MÔN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
1 Quách Hồng Duyên 1984 Giảng viên P. Trưởng Phòng Tài vụ ThS. QTKD GV kiêm chức, NCS
2 Đỗ Thị Hoàng Phương 1986 Giảng viên ThS. QTKD
3 Võ Ngọc Hiếu 1984 Giảng viên ThS. Kế toán
4 Thái Thảo Trân 1989 Giảng viên  NV Phòng TV ThS. Kế toán  GV kiêm chức
5 Lưu Thị Thảo Nguyên 1990 Giảng viên ThS. Kế toán
(2) BỘ MÔN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
1 Nguyễn Thị Thùy Phương 1983 Giảng viên Trưởng BM ThS. TCNH
2 Trịnh Anh Khoa 1990 Giảng viên  Trợ lý VP Khoa ThS. TCNH  NCS*
3 Lâm Kim Ngân 1989 Giảng viên NV Phòng TV ThS. TCNH GV kiêm chức
(3) BỘ MÔN KINH TẾ
1 Lê Thị Chi 1984 Giảng viên Trưởng BM ThS. Kinh tế NN NCS*
2 Ngô Thị Minh Thúy 1985 Giảng viên ThS. Kinh tế NN
3 Trần Minh Khiêm 1988 Giảng viên ThS. TCNH
(4) BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
1 Dương Trường Giang 1983 Giảng viên P Trưởng Phòng KT&ĐBCL ThS. QTKD Trung cấp* GV kiêm chức
2 Võ Thanh Sang 1976 Giảng viên ThS. QTKD NCS*
3 Nguyễn Thị Thoa 1984 Giảng viên ThS. QTKD
4 Trương Thị Cẩm Tú 1984 Giảng viên ThS. QTKD
5 Võ Thị Mai 1988 NV P. TC-HC-TH CH QTKD* GV kiêm chức
6 Trương Quốc Điền 1976 Chuyên viên VP UBND tỉnh ST ThS. QTKD GV mời giảng
* Đang học

 

Bình luận bài viết