Chương trình đào tạo trình độ trung cấp (theo Luật giáo dục nghề nghiệp)

0
563

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp (theo Luật giáo dục nghề nghiệp)

 1. Trung cấp Pháp luật
 • Tên ngành, nghề: Pháp luật (Law)
 • Mã ngành, nghề: 5380101
 • Trình độ đào tạo: Trung cấp
 • Hình thức đào tạo: Chính quy/thường xuyên
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCS (hoặc tương đương)
 • Thời gian đào tạo: 1,5 – 02 năm

Đào tạo người học có trình độ Trung cấp ngành Pháp luật, có kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam, các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp và các lĩnh vực liên quan đến đời sống xã hội hàng ngày như: kinh tế, lao động, đất đai, dân sự, hình sự, các thủ tục hành chính, hợp đồng, có kỹ năng hiểu và phân tích được những quy định của pháp luật; có thể đảm nhận nhiệm vụ ở các cơ quan hành chính ở địa phương, các tổ chức kinh tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, có kiến thức nền tảng để học liên thông ở các bậc cao hơn trong lĩnh vực chuyên ngành.

 

 1. Trung cấp Công tác xã hội
 • Tên ngành, nghề: Công tác xã hội (Social work)
 • Mã ngành, nghề: 5760101
 • Trình độ đào tạo: Trung cấp
 • Hình thức đào tạo: Chính quy/thường xuyên
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCS (hoặc tương đương)
 • Thời gian đào tạo: 1,5 – 02 năm

Đào tạo người học có trình độ Trung cấp ngành Công tác xã hội, có kiến thức cơ bản về công tác xã hội, có khả năng hiểu và phân tích được những quy định của chính sách an sinh xã hội, dân số kế hoạch hóa gia đình; người học có trình độ Trung cấp công tác xã hội có thể đảm nhận nhiệm vụ liên quan đến các cơ quan hành chính ở địa phương, các tổ chức kinh tế, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở xã hội…

Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn trong lĩnh vực công tác xã hội.

 1. Trung cấp Kế toán doanh nghiệp
 • Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp (Enterprise Accounting)
 • Mã ngành, nghề: 5340302
 • Trình độ đào tạo: Trung cấp
 • Hình thức đào tạo: Chính quy/thường xuyên
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCS (hoặc tương đương)
 • Thời gian đào tạo: 1,5 – 02 năm

Đào tạo người học có trình độ Trung cấp ngành Kế toán doanh nghiệp, có kiến thức cơ bản về pháp luật kinh tế, nguyên lý kế toán, tài chính – tiền tệ, có khả năng hiểu và phân tích được những quy định về kế toán, lập báo cáo sổ sách, kế toán chứng từ, hoạt động tài chính và làm kế toán trên máy tính; người học có trình độ Trung cấp kế toán doanh nghiệp có thể đảm nhận nhiệm vụ ở các doanh nghiệp sản xuất, các tổ chức kinh tế…

Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, có thể học liên thông ở các bậc cao hơn hoặc để nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng vào lĩnh vực chuyên ngành.