Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (theo Luật giáo dục nghề nghiệp)

0
736

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (theo Luật giáo dục nghề nghiệp)
1. Cao đẳng Tiếng Anh
Tên ngành, nghề: Tiếng Anh (English)
Mã ngành, nghề: 6220206
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2,5 – 03 năm
Đào tạo Cử nhân thực hành ngành Tiếng Anh có khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh trong công việc và giao tiếp. Năng lực ngoại ngữ đạt trình độ bậc 4, khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu).

Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước; có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt

2. Cao đẳng Tin học ứng dụng

Tên ngành, nghề: Tin học ứng dụng (Applied Informatics)

Mã ngành, nghề: 6480206

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 – 03 năm

Đào tạo Kỹ sư thực hành ngành Tin học ứng dụng có kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, mạng máy tính, công nghệ thông tin và kiến thức chuyên sâu về tin học ứng dụng;

Có khả năng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý; kỹ năng phân tích và thiết kế ứng dụng phục vụ công việc;

Hình thành năng lực tự học, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn phù hợp với chuyên ngành đào tạo để nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng tin học vào lĩnh vực chuyên ngành;

Cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng và tính thích nghi cao, khả năng học tập suốt đời trên cơ sở phát huy tính tự chủ của người học đáp ứng yêu cầu trong sử dụng lao động chuyên ngành Tin học ứng dụng hiện nay.

3. Cao đẳng Công tác xã hội

Tên ngành, nghề: Công tác xã hội (Social work)

Mã ngành, nghề: 6760101

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 – 03 năm

Đào tạo Cử nhân thực hành ngành Công tác xã hội có kiến thức cơ bản về công tác xã hội, có khả năng hiểu và phân tích được những quy định của chính sách an sinh xã hội, dân số kế hoạch hóa gia đình. Người học có trình độ Cao đẳng công tác xã hội có thể đảm nhận nhiệm vụ ở các cơ quan hành chính ở địa phương, các tổ chức kinh tế, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở xã hội,…

Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn trong lĩnh vực công tác xã hội.

4. Cao đẳng Kế toán

Tên ngành, nghề: Kế toán (Accounting)

Mã ngành, nghề: 6340301

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 – 03 năm

Đào tạo Cử nhân thực hành ngành Kế toán nắm vững kiến thức cơ bản, có kỹ năng thực hành nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các tổ chức, đơn vị;

Có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường

5. Cao đẳng Quản trị kinh doanh

Tên ngành, nghề: Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Mã ngành, nghề: 6340114

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 – 03 năm

Đào tạo Cử nhân thực hành ngành Quản trị kinh doanh có tư duy kinh tế, kinh doanh tổng hợp; nắm vững và đáp ứng được yêu cầu của các quy luật kinh tế thị trường và những đặc điểm của sản xuất, lưu thông hàng hóa, hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ở trong nước và trên thị trường thế giới.

Có hiểu biết cả lý luận và thực tế chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, trên cơ sở hệ thống lý luận và thực tiễn được trang bị, có khả năng hoạt động độc lập hoặc phối hợp hoạt động theo nhóm; có phong cách làm việc chuyên nghiệp, có tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn đào tạo.

Có những kiến thức nền tảng để có thể học liên thông ở các bậc học cao hơn thuộc các khối ngành kinh tế – quản trị kinh doanh.

6. Cao đẳng Quản trị văn phòng

Tên ngành, nghề: Quản trị văn phòng (Office Administration)

Mã ngành, nghề: 6340403

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 – 03 năm

Đào tạo Cử nhân thực hành ngành Quản trị văn phòng có kiến thức và kỹ năng về quản trị, sắp xếp và điều hành các công việc tại văn phòng của cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp,…

Có khả năng hoạt động độc lập hoặc phối hợp hoạt động theo nhóm; có phong cách làm việc chuyên nghiệp, có tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn đào tạo.

Có những kiến thức nền tảng để có thể học liên thông ở các bậc học cao hơn thuộc chuyên ngành quản trị văn phòng.